Rejestry

Rejestr kredytów zaciągniętych przez komitet wyborczy.

Komitet Wyborczy Wyborców
Marcina Wieczorka ul. Torowa 25, 95-200 Pabianice
Pełnomocnik Finansowy i Wyborczy – ta sama osoba –
Agnieszka Stefania Frontczak, Piątkowisko 29 B, 95-200
Pabianice

Lp.Data wpisu*Nazwa banku udzielającego kredytuData udzielenia kredytuKwota (wysokość) kredytuOprocentowanie kredytuInne niż oprocentowanie koszty udzielenia kredytuTermin spłaty kredytuImiona i nazwiska poręczycieliKwota poręczenia poszczególnych poręczycieliDodatkowe informacje

*Datę należy wpisać cyframi w formacie rok-miesiąc-dzień (np. 2017-05-07)


Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

Komitet Wyborczy Wyborców
Marcina Wieczorka ul. Torowa 25, 95-200 Pabianice
Pełnomocnik Finansowy i Wyborczy – ta sama osoba –
Agnieszka Stefania Frontczak , Piątkowisko 29 B, 95-200
Pabianice

Lp.Data wpisu*)Data wpłaty *)/**)Imię (imiona)NazwiskoMiejscowość zamieszkaniaKwota wpłatyŁączna kwota wpłat ***)Dodatkowe informacje
1.15.09.2018 r.11.09.2018 r.AgnieszkaRatajska-WieczorekKudrowice3000,00 3000,00
2.17.10.2018 r.11.10.2018 r.AgnieszkaRatajska-WieczorekKudrowice1200,004200,00
3.30.10.2018 r.30.10.2018 r.AgnieszkaRatajska-WieczorekKudrowice1000,005200,00

*) Datę należy wpisać cyframi w formacie rok-miesiąc-dzień (np. 2011-05-07)
**) W kolumnie „Data wpłaty” wpisuje się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym komitetu.
***) W kolumnie „Łączna kwota wpłat” wpisuje się kwoty wpłąt od tej samej osoby narastająco, tj. sumę danej wpłaty oraz wszystkich wpłat wczesniejszych od tej samej osoby.