Program

W 2016 roku zespół pod moim kierownictwem, we współpracy z firmą zewnętrzną, opracował Strategię Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2016-2023. Jest to najważniejszy dokument programowy określający obszary priorytetowe i cele, które umożliwią rozwój społeczno-gospodarczy gminy.

Strategia ta, powstała między innymi w oparciu o konsultacje społeczne, w których udział wzięli mieszkańcy oraz przedstawiciele organizacji działających na terenie gminy. Szczególnie cieszy mnie to, że została ona pozytywnie oceniona również przez Radnych będących w opozycji do obecnie urzędującego Wójta.

Zamierzam realizować cele zawarte w tym dokumencie, ale jednocześnie być otwartym na Państwa sugestie oraz reagować na zmieniające się czynniki zewnętrzne i w razie potrzeby wprowadzać w nim zmiany.


GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Mieszkaniec w centrum uwagi – wdrożenie mechanizmów stałego monitorowania potrzeb mieszkańców oraz systemu konsultacji społecznych, których rezultaty będą podstawą do podejmowania decyzji, jakie działania będzie podejmować gmina a także, które inwestycje będą traktowane jako priorytetowe.

Wspólnota mieszkańców największym kapitałem gminy – troska o wspólnotowy charakter gminy – podejmowanie działań integrujących społeczność gminną poprzez pielęgnowanie pamięci i tradycji oraz aktywne kształtowanie tożsamości lokalnej, rozwijanie i pogłębianie dobrej współpracy z organizacjami społecznymi: Kołami Gospodyń Wiejskich, Klubami Sportowymi, Stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Myślenie w długiej perspektywie czasowej gwarancją trafnych decyzji – musimy zmienić sposób myślenia o Naszej Gminie – Musimy myśleć perspektywicznie, mając na uwadze nadchodzące dekady, a nie ograniczać się do roku budżetowego, czy kadencji. To jedyny sposób, aby rozpoczynane dziś inwestycje, czy podejmowane decyzje stanowiły nie tylko korzyść dla Nas teraz, ale również stały się solidnym fundament do rozwoju dla przyszłych pokoleń.

Aktywne działania inwestycyjne rozwiązujące problemy mieszkańców – kontynuacja rozbudowy infrastruktury komunalnej oraz drogowej z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych. Zmiana podejścia do inwestycji na rozwijających się osiedlach mieszkaniowych, gdzie powstają nowe drogi. Zdajemy sobie sprawę, że codzienne poruszanie się po drogach pełnych nierówności, przechodzenie przez błoto i kałuże w drodze do pracy lub szkoły w deszczowe dni oraz wszechobecny kurz gdy jest sucho, nie tylko obniżają Państwa komfort życia ale również przekładają się na realne straty finansowe.
Należy dążyć do jak najszybszego utwardzenia tych dróg, nawet jeśli zastosowane rozwiązania miałyby być tylko tymczasowe, do czasu aż będzie można wykonać te odcinki
w wyższym standardzie.

Gmina przyjazna dla środowiska naturalnego – Kontynuacja programów dofinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wymiany źródeł ciepła. Wdrożenie programu dofinansowania fotowoltaiki. Wsparcie dla mieszkańców chcących skorzystać z programów oferowanych przez inne instytucje, np. rządowego programu „Czyste powietrze”.
Instalacja na terenie gminy czujników pozwalających monitorować jakość powietrza, prezentujących wyniki online oraz poprzez sygnalizację bezpośrednio na samym czujniku.
Pozwoli to zarówno na uzyskanie danych bezpośrednio z terenu naszej gminy jak również będzie pełniło funkcję uświadamiającą, w jakiej skali ten problem nas dotyczy. 

Gruntowna zmiana podejścia do pozyskiwania funduszy zewnętrznych – utworzenie zespołu, w skład którego wejdą specjaliści, zarówno z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych, jak również zajmujący się inwestycjami oraz zamówieniami publicznymi. 
Pamiętamy również o tym, że istnieją programy wsparcia, np. startujący właśnie „Czyste powietrze”, w ramach których o dofinansowanie mogą występować bezpośrednio osoby fizyczne. Zadaniem Urzędu Gminy jest wparcie mieszkańców w pozyskiwaniu tych środków.

Wysoka jakość usług publicznych. Urząd ukierunkowany na rozwiązywanie problemów mieszkańców – przebudowa Urzędu Gminy w sprawny aparat realizujący wysokiej jakości usługi publiczne. Obowiązkiem urzędnika jest wykorzystywanie swojej wiedzy i kompetencji w służbie mieszkańcom. Niezbędną cechą, której będę wymagał jako Wójt od podwładnych jest empatia, zadbam również o wysokie standardy obsługi oraz ułatwienie kontaktów z urzędem m.in. poprzez wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej.

Bezpieczne drogi dla wszystkich uczestników ruchu – Opracowanie koncepcji sieci ciągów pieszo-rowerowych, spójnych z planami sąsiednich gmin, oraz przystąpienie do jej realizacji. Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w oparciu o energooszczędne lampy LED. Progi spowalniające w okolicach szkół i przedszkoli.

Rozwój przedsiębiorczości niezbędnym warunkiem rozwoju gminy – tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju działalności gospodarczej, wspieranie lokalnych firm poprzez promocję ich działalności, organizację spotkań stwarzających możliwość wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów biznesowych oraz rozsądną politykę fiskalną. Rolnik to również przedsiębiorca, dlatego w stosunku do tej grupy mieszkańców naszej gminy należy skierować analogiczne działania, uwzględniające specyfikę tej branży.

Planowanie przestrzenne narzędziem do pozyskiwania inwestorów oraz gwarancją komfortu życia mieszkańców – niezbędna jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów gminy, aby stworzyć miejsca, do których można pozyskać inwestorów zewnętrznych, jednak z zastrzeżeniem, że nie mogą to być inwestycje uciążliwe dla mieszkańców. Planowanie przestrzenne powinno służyć również zapewnieniu komfortu życia mieszkańcom w przyszłości, należy rozważyć możliwość nabycia przez gminę części gruntów na nowo powstających osiedlach, na których docelowo będą mogły powstać miejsca służące spotkaniom i rekreacji mieszkańców. Istotnym problem, który należy rozwiązać jest uregulowanie statusu dróg wewnętrznych poprzez stopniowe pozyskiwanie ich na własność gminy.

Opieka nad dziećmi od 0 do 6 lat dostosowana do potrzeb aktywnych zawodowo rodziców – rozbudowa i przekształcenie oddziałów przedszkolnych w przedszkola. Zwiększenie dostępności do opieki żłobkowej, aby umożliwić matkom powrót do pracy – wprowadzenie Bonu Żłobkowego, będącego znaczącym wsparciem finansowym dla rodziców umieszczających swoje dzieci w żłobkach niepublicznych.

Wysoki poziom edukacji dziś to nowoczesna i zamożna gmina w przyszłości – dalsza dbałość o wysoką jakość usług edukacyjnych, zwiększone wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych i z niepełnosprawnościami. Rozwój infrastruktury szkół podstawowych, budowa sal gimnastycznych i dydaktycznych w S.P. w Petrykozach i Pawlikowicach, boiska wielofunkcyjne w Bychlewie oraz Pawlikowicach.

Możliwości rozwoju kulturalnego i sportowego mieszkańców równie ważne, jak inwestycje w infrastrukturę – rozwój działalności Gminnego Domu Kultury poprzez budowę nowoczesnej siedziby i aktywizacja świetlic wiejskich. Organizacja edukacji kulturalnej w formie zajęć muzycznych, plastycznych, tanecznych z myślą o dzieciach, seniorach, jak i osobach z niepełnosprawnościami.

Dbałość o gminne zespoły artystyczne: ZPiT „Bychlewianka” i Gminną Orkiestrę Dętą z Górki Pabianickiej będące artystyczną wizytówką Naszej Gminy, coroczna organizacja Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Polka”.

Gmina przyjazna dla seniorów – zapewnienie osobom starszym możliwości aktywnego spędzania czasu, a tym którzy tego potrzebują odpowiedniej opieki medycznej oraz zapewnienie usług opiekuńczych. Wsparcie działalności powstającej Rady Seniorów.

Rozwój komunikacji publicznej – dążenia do wydłużenia linii MZK, które aktualnie kursują na terenie gminy.